Indienen van een geschil

Een geschil moet u altijd schriftelijk indienen.
Dit kan via dit formulier per post of e-mail of middels het online geschillenformulier.

E-mailadres: leidsegeschillencommissie@gmail.com

Behandeling van een geschil

De Geschillencommissie kijkt eerst of zij bevoegd is om het geschil te behandelen.
Eerst moet de corporatie in de gelegenheid zijn geweest om te bekijken of het geschil naar tevredenheid van de huurder opgelost kan worden. Als het geschil niet eerst is voorgelegd aan de verhuurder, stuurt de Geschillencommissie het geschil eerst door aan de corporatie. Als huurder en verhuurder niet tot een oplossing komen, wordt de klacht een geschil en kan hij opnieuw voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. De behandeling van een geschil vindt plaats op een zitting.
De corporatie krijgt altijd de kans om schriftelijk op het geschil te reageren. Dat gebeurt middels een verweerschrift. Dat verweerschrift wordt ook toegezonden aan de klager.

De zitting

De Geschillencommissie houdt eens in de zes weken zitting. Altijd op een dinsdagavond in het gebouw de Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden. De klager krijgt een uitnodiging voor de zitting en hij/zij mag altijd iemand ter ondersteuning meenemen.
De corporatie krijgt ook een uitnodiging voor de zitting en kan zich laten vertegenwoordigen door een ter zake kundige medewerker om verweer te voeren. De Geschillencommissie is bij de zitting aanwezig in de persoon van de voorzitter en twee leden. De secretaris maakt een verslag.

Uitspraak

Na de zitting neemt de Geschillencommissie een besluit om het geschil:

  • gegrond (de klager krijgt gelijk),
  • ongegrond (de klager krijgt ongelijk) of
  • niet-ontvankelijk (het geschil behoort niet tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie) te verklaren.

Zij motiveert haar beslissing in een uitspraak.
In de uitspraak kunnen ook aanbevelingen voor de verhuurder worden opgenomen als het geschil (gedeeltelijk) gegrond is.
Het verslag en de uitspraak worden toegezonden aan de klager en de verhuurder.
De uitspraak is een advies aan de bestuurder van de verhuurder. Deze is niet verplicht het advies over te nemen

Afbeelding van een stel